PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

ЦЕО ПРОЦЕС УПИСА ДЕЦЕ У  ВРТИЋЕ ЗА РАДНУ 2023/2024 БИЋЕ РЕАЛИЗОВАН ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ, ПРЕКО портала еУправе

https://euprava.gov.rs/

 

ДИНАМИКА КОНКУРСА:

 • ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА: - од 08.04.2024.  до 17.05.2024. године.
 • ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ: - од 10.06.2024. године.
 • ЖАЛБЕНИ РОК: - од 10.06.2024.  до 19.06.2024. године.
 • РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ: - од 20.06.2024.  до 28.06.2024. године.

 

 

К О Н К У Р С ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 ч) и ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч) ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

У радној 2023/2024. години, објекти у саставу Предшколске установе „Врачар“  примају децу:

 • у целодневни бораваку трајању од 11 часова;
 • у припремни предшколски програм у трајању од4 часа за децу рођену у периоду од 01.03.2017. – 28.02.2018. године.

 

Конкурс за пријем деце траје од 10.04. до 12.05.2023. године.

Прелиминарне листе уписане деце биће објављење 05.06.2023.год.

 

Захтев за упис у вртић са потребном документацијом подноси родитељ, односно, законски заступник детета –ЕЛЕКТРОНСКОМ ПРИЈАВОМ.

Захтеви поднети после редовног конкурса и током радне 2023/2024. године биће разматрани у ревизијама уписа.

 

Рок за предају жалби је 8 радних дана од 05. до 14.06.2023. Решења по жалбама биће донета до 23. јуна 2023. Године. Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене и неће се разматрати.

 

Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју је именовао директор Установе. Комисија ће радити на основу Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Сл. Гл. РС“, бр.44/11) на основу члана 97. Став 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр. 72/09,52/11 и 55/13), Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. Гл. РС“, број 18/10), додатним критеријумима прописаним Статутом ПУ „Врачар“ уз сагласност Оснивача и Правилника о раду Централне уписне комисије ПУ „Врачар“.

 

 

БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСА

Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току  предходне радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, морају се поднети поново у току трајања наредног редовног Конкурса.

                Централна уписна комисија врши упис деце током целе године, али искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани законом и које смо у обавези да испоштујемо. Напомињемо да након почетка радне године, односно поласка деце у вртиће од 1. септембра, даљи упис деце тече знатно споријим темпом јер су групе и вртићи већ попуњени, па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања у вртићима (одустајања, исписи…). Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са тим се даље ради упис деце уколико за то постоји могућност.

УЗРАСТ ДЕЦЕ

У радној 2023/2024. години јасленим групама припадају деца рођена 2022/2021 године. Вртићким групама припадају деца рођена 2020/2019/2018. године.

 

Предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2017. до 28.02.2018. године.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА)

Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ

Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте уже породице, потребно је да на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке.

Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ „Врачар“ и похађа га и у радној 2023/2024. години, потребно је да се наведу и његови подаци у захтеву.

 

Прелиминарне листе уписане деце биће објављење 05.06.2023.год.

Рок за подношење жалбе је 8 радних дана од дана објављивања спискова примљене деце. Жалбе ће се подносити Комисији у електронској форми на начин и по процедури о којој ћемо вас благовремено обавестити. Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене и неће се разматрати.

Захтеви поднети после редовног конкурса (после 12.05.2023. године) биће разматрани у ревизијама уписа и решавани сходно смештајним капацитетима установе. 

 

ПОСТУПАК ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ

 1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

Захтеви за упис подносе се преко портала еУправе.

Није потребно прилагати додатна документа сем уколико се доказују посебни статуси деце и родитеља. Податке основних докумената препознаје портал еУправе.

Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке!  (да ли сте исписали податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви…)

Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви неће бити прихваћени.

Након подношења захтева од стране предшколске установе добићете два броја. Одмах ћете добити ЕГН број и после неког времена, након обраде, ДЕЛОВОДНИ БРОЈ ПУ „ВРАЧАР (нпр. 111). Овај број јер је битан за сав даљи поступак.

НЕ ДУПЛИРАЈТЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ИСТО ДЕТЕ  ЈЕР ТИМЕ УСПОРАВАТЕ ОБРАДУ И ЦЕО КОНКУРСНИ ПОСТУПАК.

Да би сте били сигурни да сте успешно поднели захтев, прво сачекајте бар сат времена или један дан а онда на вашем налогу у одељку „АКТИВНОСТИ“ проверите да ли постоји захтев који мора да има ЕГН број. Након што га обрадимо на истом месту кликните на „ДЕТАЉЕ ЗАХТЕВА“ и видећете наш деловодни број.

 

 1. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Допуна захтева за упис није неопходна, сем уколико требате да докажете посебан статус који доказују та документа.

 Услов за допуну документације је деловодни број који сте  добили након обраде захтева у  ПУ „ВРАЧАР и то до 12.05.2023. године.

Мејл адреса Комисије : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наслов мејл поруке мора да буде у форми:

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ – ДОПУНА

Нпр:   111– ДОПУНА

Садржај мејла:

У тексту навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.

 Прилог:

Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ формату. Слика не сме бити замућена, а текст, печат и потпис читљиви.

Добићете узвратни мејл као потврду да су ваша документа прихваћена.

Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне неће бити прихваћене.

*Родитељи су дужни да се упознају са условима датим у наставку.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2023/2024. ГОДИНУ

Сама база еУправе препознаје непоходна документа под тачкама А.1. и А.2.1, али је неопходно да пре слања захтева још једном проверите како база препознаје ваш радно правни статус. Радно правни статус под тачкама од А.2.2 до А.2.6 и под тачком А.3 и свих тачака списка Б. потребно је доказати слањем скениране или усликане документације на мејл Комисије Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

А.   НЕОПХОДНА – основна документа

 1. Извод из матичне књиге рођенихза дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;
 2. Документа којим се доказујерадно–правни статус родитеља/законског заступника детета:

2.1       За запослене:

 • потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис

2.2.      За уметнике:

 • решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

2.3.      За студенте:

 • потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4.      За пољопривреднике:

 • уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

2.5.      За родитеље запослене у иностранству:

 • потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

2.6.      За пензионере:

 • решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО

 

 1. Oстало:

Уколико не припадате ни једној од наведених категорија, потребно је да поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус.

 

Б.   ДОДАТНА ДОКУМЕНТА – (по основу приоритета или специфичности)

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесете на горе описани начин – путем мејла.

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1.      За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

 • правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2.      За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју:

 • потврда надлежне здравствене институције

1.4.      За тешко оболелу децу:

 • потврда изабраног педијатра

1.5.    За кориснике новчане социјалне помоћи:

 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6.      За децу тешко оболелих родитеља:

 • решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7.      За остале осетљиве категорије:

 • решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8.      За лица на одслужењу казне:

 • потврда казненопоправне установе о издржавању казне

 

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

 • Захтеви који се поднесу у току једне радне године нису важећи у редовном Конкурсуза пријем деце за наредну радну годину, па се морају поднети поново у току трајања Конкурса за следећу радну годину.
 • Уколико постоји већи број захтева за пријем деце у односу на слободна места, Централна уписна комисија нуди могућност смештаја деце у неки од објеката на територији Општине Врачар који има слободних места;
 • Централна уписна комисија врши упис деце током целе године у складу са смештајним капацитетима, пратећи месечне извештаје о броју деце у групама;

                                  Централну уписну комисију можете контактирати на телефон 064/253-8281, као и путем мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

ОБЈЕКТИ

 • Вртићи
 • Јасле
 • Припремни предшколски програм