PU Vračar
Предшколска установа Врачар
Бјелановићева бр. 2
11118 Београд
Радно време
Понедељак - петак
7:00-15:00

ДЕТЕ ЈЕ АКТИВНИ УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЦЕ ВРШЊАКА И ОДРАСЛИХ

Дете је социјално биће, природно усмерено на односе са вршњацима и одраслима. Дете је активни учесник у друштвеним односима и процесима у породици, дечјем вртићу и заједници којој припада и својим учешћем доприноси обликовању те заједнице.

ДЕТЕ ЈЕ ЈЕДИНСТВЕНО И ЦЕЛОВИТО БИЋЕ

Свако дете је личност са својим јединственим могућностима и једнаким правима да се његова јединственост препозна и уважи. Дете реагује целим својим бићем, његов интелектуални, емоционални, сензо-моторни, социјални и говорни развој је узајамно условљен и испреплетен.

ДЕТЕ ЈЕ БИЋЕ ИГРЕ

Игра је прирођен начин односа детета према свету кроз који оно доживљава, проширује и прерађује искуства, обликује себе и свет и гради сазнања о себи и свету, развијајући потенцијал отворености, флексибилности и стваралаштва као основе свеколиког учења и развоја. Дете учи у ситуацијама и активностима које се заснивају на игровном обрасцу: добровољности, иницијативи, динамичности, преговарању, посвећености, отворености, преиспитивању.

ДЕТЕ ЈЕ КРЕАТИВНО

Дете има креативни потенцијал да изрази себе и своје разумевање света на много различитих начина и да на креативан начин повезује различите димензије свог искуства и прерађује своје идеје и доживљаје. Дете користи различите начине изражавања, који су једнако вредни, како би изразило, разумело и разменило осећања, идеје, мисли, вредности и уверења.

ДЕТЕ ЈЕ КОМПЕТЕНТНО И БОГАТО ПОТЕНЦИЈАЛИМА

Оно није само биће потреба, оно поседује потенцијале и развијајуће капацитете који га цине компетентним учесником сопственог учења и развоја. Компетентност детета није нешто што дете поседује само по себи, већ се она изграђује кроз односе са одраслима и вршњацима и зависи од квалитета ових односа - колико су они подстицајни и подржавајући. Да би дете испољило своје потенцијале, оно мора имати адекватну негу и подржавајућу средину и односе и  мора бити заштићено од сваког вида злостављања и занемаривања.

ДЕТЕ ЈЕ ПОСВЕЋЕНО УЧЕЊУ

Дете има природну мотивацију да учи и сазнаје. Од рођења настоји да разуме свет који га окружује и да њиме овладава. Учење је процес  заједничке конструкције знања са вршњацима и одраслима у ситуацијама које за дете имају лични смисао и значење. Дете учи интегрисано: његово физичко, емоционално, социјално, језичко, чулно и когнитивно учење, узајамно је повезано и одвија се симултано.

ОБЈЕКТИ

  • Вртићи
  • Јасле
  • Припремни предшколски програм